Use the standard schedule display Use the tall schedule display Use the wide schedule display Use condensed week schedule display
Lịch ôn luyện sát hạch lái xe - Đăng ký qua điện thoại: 02966.26.26.26 Show/Hide Navigation
Back 07/06/2023 - 09/06/2023 Forward ( Hiển thị 7 ngày )
Còn trống
Bị khoá
Đã đăng ký
Chưa thanh toán
Hết hạn ĐK
Tạm khoá
 
Bộ lọc
Thứ Tư, 07/06/2023
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01                                                                        
Hạng C - Xe 02                                                                        
Hạng C - Xe 03                                                                        
Hạng C - Xe 04                                                                        
Hạng C - Xe 05                                                                        
Hạng C - Xe 06                                                                        
Hạng B - Xe 11                                                                        
Hạng B - Xe 12                                                                        
Hạng B - Xe 14                                                                        
Hạng B - Xe 15                                                                        
Hạng B - Xe 16 CĐ Thầy Cường                                                                        
Hạng B - Xe 17 Thầy Thiện                                                                        
Hạng B - Xe 18 Thầy Thiện                                                                        
Hạng B - Xe 19 Thầy Thiện                                                                        
Hạng B - Xe 20 Thầy Thiện CĐ Thầy Cường                                                                
Hạng B - Xe 21 Thầy Thiện                                                                        
Hạng B - Xe 22                                                                        
Hạng B - Xe 23                                                                        
Hạng B - Xe 24 Thầy Thiện                                                                        
Hạng B - Xe 25                                                                        
Hạng B - Xe 26 CĐ Thầy Cường                                                                    
Hạng B - Xe 27                                                                        
Hạng B1 - Xe 30                                                                        
Thứ Năm, 08/06/2023
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01                                 Thầy Thảo Thầy No                                        
Hạng C - Xe 02                         Thầy Hoàng Tính Thầy Thảo Thầy No                                        
Hạng C - Xe 03                                 Thầy Hoàng Tính Thầy Thảo Thầy No                                        
Hạng C - Xe 04                                 Thầy Hoàng Tính Thầy No                                        
Hạng C - Xe 05                                 Thầy Hoàng Tính         Thầy No                                        
Hạng C - Xe 06                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 11                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 12                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 14                                 Thầy Tuấn B         Thầy Tuấn B                                                        
Hạng B - Xe 15                                 Thầy Tuấn B         Thầy Tuấn B                                                        
Hạng B - Xe 16                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 17                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 18                                 Thầy Thiện                                                                                        
Hạng B - Xe 19                                 Thầy Thiện                                                                                        
Hạng B - Xe 20                                 Thầy Thiện                                                                                        
Hạng B - Xe 21                                 Thầy Thiện                                                                                        
Hạng B - Xe 22                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 23                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 24                                                                                 Thầy Tuấn B                                                
Hạng B - Xe 25                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 26                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 27                                                                                                                                        
Hạng B1 - Xe 30                                                                                                                                        
Thứ Sáu, 09/06/2023
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01                         Thầy No Thầy Minh Thầy Hải C                                        
Hạng C - Xe 02                         Thầy No Thầy Minh Thầy Hải C                                        
Hạng C - Xe 03                         Thầy No         Thầy Minh Thầy Hải C                                                
Hạng C - Xe 04                         Thầy No         Thầy Minh Thầy Hải C                                                
Hạng C - Xe 05                         Thầy No         Thầy Minh Thầy Hải C                                                
Hạng C - Xe 06                                 Thầy Minh Thầy Hải C                                                                                
Hạng B - Xe 11                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 12                                 Thầy Hòa Thầy Tính PT                                        
Hạng B - Xe 14                                 Thầy Hòa Thầy Tính PT                                                        
Hạng B - Xe 15                                 Thầy Hòa Thầy Tính PT                                                        
Hạng B - Xe 16                                                 Thầy Hòa Thầy Tính PT                                                        
Hạng B - Xe 17                                                                 Thầy Tính PT                                                
Hạng B - Xe 18                                 Thầy Yên B Thầy Vinh                                                
Hạng B - Xe 19                                 Thầy Yên B Thầy Vinh                                                
Hạng B - Xe 20                                 Thầy Phong B Thầy Vinh                                                        
Hạng B - Xe 21                                 Thầy Phong B                                                                                
Hạng B - Xe 22                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 23                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 24                                                 Thầy Vinh         Thầy Yên B Thầy Hòa                                                        
Hạng B - Xe 25                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 26                                 Thầy Hòa                                                                        
Hạng B - Xe 27                                                                                                                                        
Hạng B1 - Xe 30                                                                                                                                        
 
Back 07/06/2023 - 09/06/2023 Forward ( Hiển thị 7 ngày )