Use the standard schedule display Use the tall schedule display Use the wide schedule display Use condensed week schedule display
Lịch ôn luyện sát hạch lái xe - Đăng ký qua điện thoại: 02966.26.26.26 Show/Hide Navigation
Back 17/01/2022 - 19/01/2022 Forward ( Hiển thị 7 ngày )
Còn trống
Bị khoá
Đã đăng ký
Chưa thanh toán
Hết hạn ĐK
Tạm khoá
 
Bộ lọc
Thứ Hai, 17/01/2022
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01 Thầy Thảo Thầy Huyên Thầy Hưng Thầy Hải C
Hạng C - Xe 02 Thầy Thảo Thầy Huyên Thầy Hưng Thầy Hải C
Hạng C - Xe 03 Thầy Thảo Thầy Huyên Thầy Hưng Thầy Hải C
Hạng C - Xe 04 Thầy Thảo Thầy Huyên Thầy Hưng Thầy Hải C
Hạng C - Xe 05 Thầy Thảo Thầy Huyên Thầy Hưng Thầy Hải C
Hạng C - Xe 06 Thầy Hải C Thầy Huyên
Hạng B - Xe 11 Thầy Cường
Hạng B - Xe 12 Thầy Cường
Hạng B - Xe 14 Thầy Cường
Hạng B - Xe 15 Cô Phương
Hạng B - Xe 16 Cô Phương Cô Phương ĐĐ Thầy Hà ngoài CĐ Thầy Tính PT ngoài
Hạng B - Xe 17 Cô Phương ĐĐ Thầy Lê Quân
Hạng B - Xe 18 Cô Phương ĐĐ Thầy Trung A ĐĐ Thầy Trung A
Hạng B - Xe 19 Thầy Độ ĐĐ Học viên Ngoài
Hạng B - Xe 20 ĐĐ Thầy Tín
Hạng B - Xe 21 Thầy Độ ĐĐ Thầy Tín
Hạng B - Xe 22 CĐ Thầy Tính PT Cô Phương
Hạng B - Xe 23 Thầy Cường
Hạng B - Xe 24 ĐĐ Thầy T. Nhân Thầy Độ
Hạng B - Xe 25
Hạng B - Xe 26 ĐĐ Thầy T. Nhân ĐĐ Thầy T. Nhân CĐ Thầy Tính PT
Hạng B - Xe 27
Hạng B1 - Xe 30 ĐĐ Thầy Tân ĐĐ Thầy Tân
Thứ Ba, 18/01/2022
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01                 ĐĐ Thầy Minh                                         Thầy Em Thầy Sâm Cúng Xe Thầy Sâm                    
Hạng C - Xe 02                                                                 Thầy Em Thầy Sâm Cúng Xe Thầy Sâm                    
Hạng C - Xe 03                 ĐĐ Thầy Hưng Ngoài                                         Thầy Em Thầy Sâm Cúng Xe Thầy Sâm                    
Hạng C - Xe 04                 ĐĐ Thầy Hải C                                         Thầy Em Thầy Sâm Cúng Xe Thầy Sâm                    
Hạng C - Xe 05                 ĐĐ Thầy Hải C                                                                             Cúng Xe                                
Hạng C - Xe 06                                                                                                     Cúng Xe                                
Hạng B - Xe 11                                                                                                     Cúng Xe                                
Hạng B - Xe 12                                                                                                     Cúng Xe                                
Hạng B - Xe 14         CĐ Thầy B Anh ngoài ĐĐ Cô Phương                                                                             Cúng Xe                                
Hạng B - Xe 15         CĐ Thầy B Anh ngoài ĐĐ Thầy Cường                                                                             Cúng Xe                                
Hạng B - Xe 16                 ĐĐ Thầy Cường                                                                             Cúng Xe                                
Hạng B - Xe 17                 ĐĐ Thầy Cường                                                                             Cúng Xe                                
Hạng B - Xe 18         CĐ Học viên Ngoài ĐĐ Thầy Cường                                                                             Cúng Xe                                
Hạng B - Xe 19                 ĐĐ Thầy Cường                                                                             Cúng Xe                                
Hạng B - Xe 20                 ĐĐ Cô Phương                                                                             Cúng Xe                                
Hạng B - Xe 21                 ĐĐ Cô Phương                                                                             Cúng Xe                                
Hạng B - Xe 22                                                                                                     Cúng Xe                                
Hạng B - Xe 23                                                                                                     Cúng Xe                                
Hạng B - Xe 24                                                                                                     Cúng Xe                                
Hạng B - Xe 25                                                                                                     Cúng Xe                                
Hạng B - Xe 26                 ĐĐ Cô Phương                                                                             Cúng Xe                                
Hạng B - Xe 27                 ĐĐ Cô Phương                                                                             Cúng Xe                                
Hạng B1 - Xe 30                 ĐĐ Thầy Tân                                                                             Cúng Xe                                
Thứ Tư, 19/01/2022
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01                                 Thầy Điền Thầy Chiến Thầy Thanh                                        
Hạng C - Xe 02                                 Thầy Điền Thầy Chiến Thầy Thanh                                        
Hạng C - Xe 03                                 Thầy Điền Thầy Chiến Thầy Thanh                                        
Hạng C - Xe 04                                 Thầy Điền Thầy Chiến Thầy Thanh                                        
Hạng C - Xe 05                                 Thầy Điền Thầy Chiến Thầy Thanh                                        
Hạng C - Xe 06                         Thầy Chiến         Thầy Điền                                                        
Hạng B - Xe 11                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 12                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 14                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 15                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 16                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 17                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 18                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 19                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 20                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 21                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 22                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 23                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 24                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 25                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 26                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 27                                                                                                                                        
Hạng B1 - Xe 30                                 CĐ Thầy Hiếu B                                                                                        
 
Back 17/01/2022 - 19/01/2022 Forward ( Hiển thị 7 ngày )