Use the standard schedule display Use the tall schedule display Use the wide schedule display Use condensed week schedule display
Lịch ôn luyện sát hạch lái xe - Đăng ký qua điện thoại: 02966.26.26.26 Show/Hide Navigation
Back 03/02/2023 - 09/02/2023 Forward
Còn trống
Bị khoá
Đã đăng ký
Chưa thanh toán
Hết hạn ĐK
Tạm khoá
 
Bộ lọc
Thứ Sáu, 03/02/2023
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01 Thầy Tùng c Thầy Đại Thầy Hải C
Hạng C - Xe 02 Thầy Tùng c Thầy Đại Thầy Hải C
Hạng C - Xe 03 Thầy Tùng c Thầy Đại Thầy Hải C
Hạng C - Xe 04 Thầy Tùng c Thầy Đại Thầy Hải C
Hạng C - Xe 05 Thầy Tùng c Thầy Đại Thầy Hải C
Hạng C - Xe 06 Thầy Đại Thầy Hải C
Hạng B - Xe 11
Hạng B - Xe 12
Hạng B - Xe 14
Hạng B - Xe 15
Hạng B - Xe 16
Hạng B - Xe 17
Hạng B - Xe 18
Hạng B - Xe 19
Hạng B - Xe 20
Hạng B - Xe 21 HV Dadong
Hạng B - Xe 22
Hạng B - Xe 23
Hạng B - Xe 24
Hạng B - Xe 25
Hạng B - Xe 26
Hạng B - Xe 27
Hạng B1 - Xe 30
Thứ Bảy, 04/02/2023
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 02                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 03                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 04                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 05                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 06                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 11                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 12                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 14                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 15                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 16                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 17                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 18                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 19                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 20                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 21                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 22                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 23                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 24                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 25                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 26                                                                                 HV TL                                        
Hạng B - Xe 27                                                                                                                                        
Hạng B1 - Xe 30                                                                                                                                        
Chủ Nhật, 05/02/2023
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 02                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 03                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 04                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 05                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 06                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 11                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 12                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 14                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 15                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 16                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 17                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 18                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 19                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 20                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 21                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 22                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 23                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 24                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 25                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 26                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 27                                                                                                                                        
Hạng B1 - Xe 30                                                                                                                                        
Thứ Hai, 06/02/2023
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01                         Thầy Đại Thầy Hải C Thầy Tùng c                                                
Hạng C - Xe 02                         Thầy Đại Thầy Hải C Thầy Tùng c                                                
Hạng C - Xe 03                         Thầy Đại Thầy Hải C Thầy Tùng c                                                
Hạng C - Xe 04                         Thầy Đại Thầy Hải C         Thầy Tùng c                                                
Hạng C - Xe 05                         Thầy Đại Thầy Hải C         Thầy Tùng c                                                        
Hạng C - Xe 06                                                 Thầy Tùng                                                                        
Hạng B - Xe 11                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 12                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 14                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 15                                                 HV TL                                                                                
Hạng B - Xe 16                                         CĐ Thầy Vĩnh HV TL                         CĐ Thầy Vĩnh